1.Laenutuspunkt

1.1. Laenutuspunkt on koht kus toimub laenuleandja poolt laenutusasjade väljastamine ja vastuvõtmine laenutuspunkti töö ajal.

1.2. Laenulevõtja tagastab laenutusasja samasse laenutuspunkti, kust see talle väljastati.

2. Laenutushind

2.1. Laenutushinnad on fikseeritud vastavalt kehtivale hinnakirjale

2.2. Laenutusasja laenutushind saadakse laenutuspäevade hindade summana

2.3. Ainsa või esimese laenutuspäeva hind on esimese laenutuspäeva hind

2.4. Iga järgneva laenutuspäeva hind on järgneva laentuspäeva hind

2.5. Laenutushinnad on lepingus esitatud koos käibemaksuga

3. Laenutuspunkt

3.1. Laenutusaeg algab päevast, mil laenutusasi antakse laenutuspunktist laenutusvõtjale välja ja lõpeb, mil laenutusasi tagastatakse laenutuspunkti

3.2. Laenutusasja pikkus on ööpäevade kordne

3.3. Laenutusööpäev algab hommikul kell 8.00 ja lõpeb järgmise päeva hommikul kell 10.00

3.4. Kui laenutusasi laenutatakse välja pärast kella 15.00, lõpeb ühe ööpäeva laenutusaeg järgmise päeva hommikul kell 10.00, laenutushinnaks arvatakse järgnevate päevade hind.

3.5. Kui laenutusaeg on vähemalt nädal, siis arvestatakse tasu laenutusperioodi jäävate tööpäevade eest, kuid mitte vähem kui viie tööpäeva eest laenutusperioodi iga nädala kohta.

4. Laenuleandja vastutus, õigused, kohustused

4.1. Laenuleandja ei ole vastutav tagajärgede eest, mis on põhjustatud laenutusasja igasugusest nii sihipärasest kui ka valest kasutamisest

4.2. Laenutusasja transportimise kulud kannab laenulevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti

4.3. Laenuleandjal on õigus nõuda lepingu lõpetamist, laenutusasja tagastamist ja/või tekitatud kahju hüditamist, kui:

4.3.1. Laenulevõtja ei ole tasunud renti tähtaegselt vastava arve väljastamisest ning ei ole kustutanud võlgnevust järgneva 7 päeva jooksul pärast hoiatuse saamist.

5. Laenulevõtja vastutus, õigused, kohustused

5.1. Laenulevõtjal on keelatud anda laenutusasja edasi kolmandale isikule ilma laenuleandja kirjaliku nõusolekuta

5.2. Laenulevõtja kohustub laenutusajal hooldama laenutusasja nii, et oleks tagatud laenutusasja tehnilise seisundi ja väärtuse säilimine, sealhulgas laenutusasja korrapäraselt õlitama, määrima ja puhastama

5.3. Laenutusasja kaotamisel või varastamisel või muul juhtumil, kus laenulevõtja kaotab valduse laenutusasja üle, on laenulevõtja kohustatud olenemata põhjustest tasuma laenuleandjale 10 tööpäeva jooksul laenutusasja laenutushinna ja laenutusasjaga samade omadustega uue asja soetamismaksumuse

5.4. Laenutusasja tagastamisel rikutult (mittetöötavana või puudustega), kui rikke põhjuseks osutub laenulevõtja poolt laenutusasja ebaõige kasutamine nt. ülekoormus, asja kasutamine selleks mitte ette nähtud otstarbel on laenulevõtja kohustatud laenutusandjale tasuma kõik laenutusasja remontimiseks, taastamiseks vajaminevad kulutused vastavalt laenuandja poolt esitatud arvele. Laenulevõtjal on õigus tellida ametlik ekspertiis laenutusasja taastamismaksumuse väljaselgitamiseks antud laenutusasja tootja esindajalt Eestis. Ekspertiisi tellimine ja läbiviimine ei anna laenuvõtjale õigust viivitada laenuandja poolt asja remondi kohta esitatud arve tasumisega

5.5. Laenulevõtja on kohustatud tasuma laenuleandja laenutusasja laenutusajal purunenud osade uute osadega asendamise maksumusega nagu nt. katkine juhe, purunenud piigid ja puurid.

6. Tasumine

6.1. Laenulevõtja tasub laenuleandjale laenutusasja laenutushinna sularahas või laenuleandja esindaja ja laenulevõtja esindaja vahelise koostöölepingu olemasolul pangaülekandega vastavalt laenuleandja poolt esitatud arvel märgitud tähtajale

6.2. Tasumisega viivitamise korral on laenuleandjal õigus nõuda laenulevõtjalt viivise tasumist. Viivist arvutatakse 0,5% võlgnevuse summast iga tasumisega viivitatud päeva kohta

7. Vaidlusküsimuste lahendamine

7.1. Pooled võtavad tarvitusele abinõud vaidlusküsimuste lahendamiseks läbirääkimiste teel

7.2. Vaidlusküsimused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel kuuluvad lahendamiseks Tallinna Linnakohtus

8. Üldküsimused

8.1. Leping on koostatud kahel lehel ja alla kirjutatud kahes võrdses eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari enda valdusse.

8.2. Leping jõustub allakirjutamise momendil ja kehtib poolte kohustuste täitmiseni teise poole ees.